تغییرات 26 سپتامبر (World of Warcraft (pvp

تغییرات 26 سپتامبر (World of Warcraft (pvp

تغییرات زیر در تاریخ 26 سپتامبر 2017 در زمینه Player vs Player در تمامی ریلم ها برنامه ریزی و اعمال گشته است:

هیرو Druid:

کاهش Damage اضافی Shred در حالت Stealthed از 50% به 25% در زمینهPvP.

 

کاهش Damage اضافی Rake در حالت Stealthed از 100% به 50% در زمینه PvP.

 

تلنت Feral:
برای استفاده از Enraged Maim الان به 5 Combo Piont احتیاج است.

 

کاهش Duration لِوِل Enraged Maim از 6 ثانیه به 5 ثانیه.

 

افزایش Coldown لِوِل Enraged Maim از 6 ثانیه به 10 ثانیه.

 

کاهش Damage لِوِل Lunar Inspiration به مقدار 20%.

 

کاهش Maximum Health لِوِل Ferocios Wound از 25% به 15%.

 

 

•هیرو Demon Hunter:
کاهش Duration لِوِل Imprison از 4 ثانیه به 3 ثانیه.

 

افزایش Coldown لِوِل Detainment از 30 ثانیه به 45 ثانیه.

 

•هیرو Monk:
افزایش Absorb لِوِل Life Cocoon در زمینه PvP به مقدار 10%.

 

افزایش Versatility در زمینه PvP به مقدار 5%.
افزایش Armor در زمینه PvP به مقدار 10%.
افزایش Mana Regeneration در زمینه PvP به مقدار 5%.

 

•هیرو Paladin:
کاهش Heal بر اساس Damage Dealt لِوِل Avenging Crusader از 200% به 175% در تلنت Holy.

 

•هیرو Shaman:

کاهش Damage Taken لِوِل Earth Shield بر روی تارگت از 15% به 10% در تلنت Restoration.

 

•هیرو Warlock:

کاهش Damage لِوِل Chaos Bolt در زمینه PvP به مقدار 10% در تلنت Destruction.

 

کاهش Damage افروده شده به لِوِل Chaos Bolt توسط Focused Chaos از 75% به 65% در تلنت Destruction.

 

کاهش Critical Strike Chance مربوط به Firestone از 75% به 65% در تلنت Destruction.

افزایش Intellect در زمینه PvP به مقدار 6% در تلنت Destruction.