خرید محصولاتی که پلتفرم آن ها به سایت اصلی خود بازی اختصاص دارد و با بازی های دیگر مشترک نیست.