ژانر Strategy در بازی‌های کامپیوتری، شامل بازی‌هایی است که اغلب متکی به مهارت‌های استراتژیک و تصمیم‌گیری شما در شناسایی و انتخاب مهارت‌های مناسب برای محافظت از بخش‌هایی از بازی، ساخت شهرها، مدیریت منابع و هماهنگی نیروهای خود با تغییر زمینه‌های بازی می‌باشد. این ژانر از انواع زیادی از بازی‌ها شامل استراتژی در زمینه کارت‌گیم، گیم‌های جنگی و گیم‌های ترسیمی برخوردار است.