داستان هیرو Chaos Knight

داستان هیرو Chaos Knight

جنگجویی پیر،خستگی ناپذیر و خشمگین که در هزاران جنگ به میدان نبرد تاخته است.
زاده شده در روستایی اسرار آمیز در دور دست ها،مکانی که قوانین مهم جهان در آن شکل گرفتند.این روستا جنگجویی را به جهان تحویل داده است که زبانزد همگان بوده و نام او وحشت را به دنبال دارد،مردم این جنگجو را Chaos Knight نامیده اند.
Chaos Knight سالهاست با یک هدف سر تا سر دنیا را طی می کند و هیچ چیز نمی تواند در راه رسیدن به هدفش جلو دار او باشد.
او به دنبال فردی به اسم (Keeper of The Light) می تازد،مدت ها پیش Light ادعا می کرد فرمانده زادگاه Chaos Knight است و با سر پیچی از این فرمان و صدمه زدن به مردم  روستا آنجا را ترک کرده بود.
Chaos Knight سالهاست به دنبال پیدا کردن Light و انتقام جویی از اوست.
او در تمامی میدان های نبرد شکست ناپذیر بوده و این قدرت را دارد که به صورت هم زمان در چند میدان نبرد حضور داشته باشد و در صورت نیاز می تواند تمامی همسان های خود را در یک مکان احضار کند و با قدرتی باور نکردنی به جنگیدن بپردازد.
تنها هدف او پیدا کردن و از بین بردن Light است و زمانی که خورشید دیگر طلوع نکند و تاریکی سر تا سر دنیا را فرا گیرد ممکن است روز مرگ و دست کشی از هدفش باشد.