داستان هیرو Axe

داستان هیرو Axe

عضوی از ارتش مِه سرخ و به اسم mughul khan شناخته شده بود.
او جنگجویی توانا و قدرتمند بود،با پایان جنگ ها او به سبب خونریزی و کشتار هایی که کرده بود،به عنوان سردار ارتش منسوب و تفاوت خود با دیگران را به همه ثابت کرد،در این حین بود که لقب Axe را به او دادند.
روز به روز تعداد سربازان Axe کاهش می یافت،طولی نکشید که این تعداد به صفر رسید.
درست است که افراد Axe در جنگ ها جان می باختند،اما مقدار قابل توجهی از سربازان مرگ را به وسیله تیغه تبر Axe تجربه میکردند.
چرا که سرباز ها Axe را به عنوان فرمانده ارتش قبول نداشتند،ولی این موضوع به هیچ عنوان برای Axe اهمیتی نداشت.
چرا که همه می دانستند که Axe به تنهایی از یک ارتش نیز قوی تر است.